0

Winkelwagen zoekt product

Totaal: €0,00

Geen producten gevonden...

GebruiksvoorwaardenDeze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op je aankopen en het gebruik van de website www.djoozy.com.

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een contract tussen jou en Djoozy.


Door een aankoop te doen op en gebruik te maken van deze website, ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Zorg dat je deze gebruiksvoorwaarden gelezen en begrepen hebt voordat je gebruik maakt van onze site.
 Definities

Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, die met Djoozy een overeenkomst aangaat of voornemens is dit te doen.

Onder leverancier wordt verstaan:
Djoozy B.V.
Gevestigd Pieter Ghijsenlaan 24 F, 1506 PV te Zaandam.

Djoozy B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64447006.
Het BTW-nummer van de onderneming is NL855669585B01  

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door leverancier gedane aanbiedingen, de acceptatie daarvan alsmede op alle met leverancier gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan.

Afwijkingen en wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldend indien zij door leverancier schriftelijk, dan wel per email zijn geschied.

Prijzen en Prijswijzigingen

Alle genoemde prijzen zijn in Euro en inclusief BTW.
Leverancier is gerechtigd, voor zover dit niet in strijd komt met de redelijkheid en billijkheid, voor leverancier ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet voorziene prijswijzigingen, aan opdrachtgever door te berekenen.
Leverancier heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren.
Wanneer opdrachtgever hierdoor wordt benadeeld, wordt opdrachtgever hierover ingelicht.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden.

Aanbiedingen en Korting

Alle aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend.
Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product.
Wanneer de aanbieding niet meer leverbaar is wordt:


opdrachtgever een alternatief aangeboden
 of
de overeenkomst ontbonden.

Indien u in aanmerking komt voor korting, kunt u een kortingscode aanvragen. 
Deze kunt u invullen bij uw bestellingen via de webshop. 
Indien u de kortingscode vergeet in te vullen, kunt u achteraf geen aanspraak maken op het verlenen van de kortingen.

Levering en Leveringstermijn

De levering vindt, tenzij anders is overeengekomen, plaats op het door koper opgegeven leveringsadres.
Leverancier zorgt voor de verzending, per post of per bode, nadat betaling voor de te leveren producten is ontvangen.

Leverancier is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen.
Extra kosten van de nalevering wordt door leverancier gedragen.
Op de website en in de orderbevestiging aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn.
Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijden
Leverancier stelt alles in het werk om de opgegeven levertijden na te komen.

Betaling

Betaling dient plaats te vinden via de website.
Of per pin of contante betaling bij het afhalen van een bestelling.
Betaling geschied vooraf, tenzij anders is overeengekomen.
Indien de betaling per factuur wordt overeengekomen en de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen plaatsvindt, dan is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is, over het openstaande factuurbedrag vanaf het tijdstip van de factuurdatum tot aan de dag van de algehele voldoening. Hiervoor is geen voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling vereist. Indien leverancier buitengerechtelijke kosten moet maken om zijn vordering te incasseren, komen deze voor rekening van opdrachtgever.


Garantie

Leverancier garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van geleverde zaken.
Onder de garantie vallen niet de gevolgen van verkeerd en ondeskundig gebruik en ondeugdelijke opslag van geleverde zaken.


Aansprakelijkheid

De door leverancier te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal - behoudens eigen opzet en grove schuld - in geen geval meer bedragen dan het overeengekomen bedrag (exclusief omzetbelasting).

Leverancier aanvaardt - behoudens eigen opzet en grove schuld - geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade, d.w.z. schade die niet direct wordt veroorzaakt door zijn tekortkoming, zoals bijvoorbeeld gemaakte extra kosten, vervolgschade of schade wegens gederfde winst.

Retourrecht

Je hebt het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, een artikel retour te sturen (herroepingsrecht).
Binnen deze termijn mag je het artikel bekijken, beoordelen en/of aansluiten zoals je ook in een winkel doet, tenzij anders vermeld.

De kosten voor het retourneren onder herroeping komen voor de klant.  
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag:

waarop het artikel in je bezit is:
bij meerdere artikelen in een bestelling, die afzonderlijk worden geleverd: waarop je het laatste artikel hebt ontvangen:
bij een artikel dat uit verschillenden onderdelen bestaat: waarop je het laatste onderdeel hebt ontvangen.

Je maakt gebruik van het herroepingsrecht door:

het geven van een retouropdracht via onze site, of via een van onze medewerkers.
het invullen van een retourformulier via onze website.
het retourzenden van de artikelen.

Aan het retourzenden zijn kosten verbonden. Deze dienen door de klant zelf betaald te worden.
De manier van retourzenden kan worden gekozen door de klant.
Dit dient een verzendmethode te zijn die passend is voor het product dat retour komt.  

Je kunt het artikel alleen terug sturen als:

het artikel compleet is
in de - voor zover redelijkerwijs mogelijk - originele staat en fabrieksverpakking.
Terugbetaling geschied binnen 14 dagen na ontvangen van de retourorder mits voldaan is aan de in artikel 11 beschreven voorwaarden.

Sommige artikelen kun je niet retourneren, omdat de producten overeenkomstig jouw specificaties zijn aangepast. Daaronder verstaan we o.a. producten met maatwerk, die speciaal voor opdrachtgever zijn besteld, en het inbouwen van apparatuur.


Of artikelen die duidelijk persoonlijk van aard zijn, een beperkte houdbaarheid hebben, of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, en audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling is verbroken.

Toepasselijk Recht/Bevoegde Rechter

Op alle overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan, is het Nederlands recht van toepassing.
Djoozy B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zaandam onder nummer 64447006
Bij de belastingdienst is Djoozy B.V. bekend onder het BTW nummer: NL855669585B01
 

Copyright Djoozy B.V. | Juli 2016